Europejskie Forum : Cystersi pobrze_a mórz Pó_nocnego i Ba_tyckiego

"Europejskie Forum : Cystersi pobrze_a mórz Pó_nocnego i Ba_tyckiego" to wspó_nota pocysterskich klasztorów i nimi zainteresowanych osób. Zajmujemy si_ historycznym dziedzictwem zakonu cystersów, jego placówkami klasztornymi nad Ba_tykiem i Morzem Pó_nocnym oraz poszczególnymi, lokalnymi przejawami duchu cysterskiego.

Tematem Forum okazuje si_ dzia_alno__ zakonu cystersów zw_aszcza w historii i architekturze, w ekonomii i duchowo_ci. Zajmujemy si_ kwesti_, czego mo_emy si_ nauczy_ dzisiaj od cystersów pod wzgl_dem europejskim, na przyk_ad w procesach ekonomicznych i ekologicznych.

Uczestnicy prowadzaj_ i wspieraj_
• informacj_ na temat cysterskiej duchowo_ci i cysterskich warto_ci oraz ich badanie i nauk_
• zaj_cie si_ cystersk_ histori_ i jej prezentacj_ na tle aktualnych bada_

Uczestnicy pomagaj_ si_ wzajemnie poprzez wymian_ do_wiadcze_ oraz mi_dzynarodow_ wspó_prac_ na sympozjach i sesjach, na wystawach, w projektach i przedstawieniach.

"Europejskie Forum Cysterskie terenu pobrze_a Morza Pó_nocnego i Ba_tyku" oferuje mo_liwo_ci informacji, wymiany i wspólnego do_wiadczenia cysterskiego dziedzictwa i jego lokalnych odmian.

Skieruje si_ z jego ofert_ do szerokiej publiczno_ci w ró_nych europejskich krajach.

Internet: www.forumcist.eu E-mail: info@forumcist.eu
 
     
Login Archive Cloister Links Map News Forum Home Home Home Home Home